0964 71 61 68

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 
     Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng đã đề xuất quy định điều kiện, trình tự thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.
 
     Theo dự thảo, chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh nếu đảm bảo các nguyên tắc chuyển nhượng quy định tại Điều 48 của Luật Kinh doanh bất động sản và đáp ứng đủ các điều kiện chuyển nhượng quy định tại Điều 49 của Luật Kinh doanh bất động sản.
Trình tự thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án được Bộ Xây dựng đề xuất như sau:
Đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư (quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư), chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án (hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền).
     Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu mối được UBND cấp tỉnh uỷ quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định và báo cáo kết quả thẩm định lên UBND cấp tỉnh để ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng. Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì UBND cấp tỉnh phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án, phần dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án hoặc phần dự án. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án hoặc phần dự án ngay sau khi nhận bàn giao. Chủ đầu tư chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hồ sơ dự án hoặc phần dự án, có biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ. Việc bàn giao mốc giới đất đai của dự án trên thực địa thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
 
Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày
 
    Dự thảo nêu rõ, trước khi làm thủ tục bàn giao, chủ đầu tư chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày (ít nhất 3 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương, một đài truyền hình địa phương hoặc Trung ương và trang web (nếu có) của cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án) về việc chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án và quyền lợi của khách hàng.
    Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước và cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
     Căn cứ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của cơ quan có thẩm quyền và hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đã được hai bên ký kết, cơ quan quản lý tài nguyên, môi trường làm thủ tục thu hồi đất từ bên chuyển nhượng và giao đất cho bên nhận chuyển nhượng và tổ chức bàn giao mốc giới đất đai của dự án trên thực địa theo quy định của pháp luật về đất đai.
Dự thảo cũng nêu rõ trình tự thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư).
     Cụ thể: Bên chuyển nhượng có trách nhiệm cùng với bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản lập hồ sơ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định và lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các nội dung khác trong việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thực hiện theo trình tự như trình tự chuyển nhượng dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.